ДЕЛОВОЙ - главная     Авторам и читателям    научная книга "Деньги"    Контакты
научные статьи:   анализ конфликтов на Украине и в Сирии по теории гражданских войн    демократия и принципы Конституции в условиях перемен    три суперцивилизации    государственные идеологии России, Украины, ЕС и США    три глобализации: по-английски, по-американски и по-китайски   
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  A-Z

Кирсанова Юлия

Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій: нові стандарти - нові можливості


 

Тут выложен учебник Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій: нові стандарти - нові можливості , который написал Кирсанова Юлия.

Данная книга Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій: нові стандарти - нові можливості учебником (справочником).

Книгу-учебник Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій: нові стандарти - нові можливості - Кирсанова Юлия можно читать онлайн или скачать бесплатно тут, на этой странице, без регистрации и без СМС.

Размер архива с книгой Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій: нові стандарти - нові можливості: 137.11 KB

скачать бесплатно книгу: Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій: нові стандарти - нові можливості - Кирсанова Юлия


ДЛЯ НЕПРИБУТКОВИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ:
НОВІ СТАНДАРТИ -
НОВІ МОЖЛИВОСТІ
Київ
Центр інновацій та розвитку
2000

Кірсанова Ю.В. Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій: Нові стандарти -
нові можливості. - Київ: Центр інновацій та розвитку, 2000. - 116с.
ІЗВМ 966-7345-37-8
Увазі читачів пропонується, безперечно, унікальне для України видання - книга про
бухгалтерський облік у неприбуткових організаціях за новими стандартами. Напевне, немає
професійного бухгалтера, який би не був обізнаний з тим, що у 2000 р. усі юридичні особи
України мають перейти на Новий план рахунків бухгалтерського обліку. Але як це робити у
неприбуткових організаціях? Яка специфіка ведення бухобліку саме для них? Про це і йдеться
у книзі.
Це видання, безсумнівно, буде корисним для тих, хто безпосередньо веде бухгалтерський
облік у неприбуткових організаціях.
Відповідальний за випуск
Олександр Сидоренко
Підготовку цього видання уможливила підтримка
Програми МАТРА Міністерства
закордонних справ Королівства Нідерландів.
Центр інновацій та розвитку
вул.Еспланадна, 28, офіс 6
Тел./факс (044) 248 7239, 248 7249
Е-таіІ: пдо@ісіс.огд.иа
\лллллліс!с.огд.иа

ІЗВМ 966-7345-37-8
© Центр інновацій та розвитку, 2000.
© Кірсанова Ю.В., 2000.

ЗМІСТ


ПЕРЕДНЄ СЛОВО ............................................4
Основні принципи і підходи до
здійснення бухгалтерської діяльності з
2000 Р..............................................Л .....5
Види і типи неприбуткових організацій, «
яких здійснюється бухгалтерський
обліг.................. ....................................... 7
Загальна класифікація неприбуткових організацій за
українським законодавством .............................7
Структура ознаки неприбуткових організацій......... ...в
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ .....11
1.1. Предмет та об'єкти бухгалтерського
обліку ..................................................... 1 1
1.2. Методи бухгалтерського обліку та його
елементи. ............................... ..12
1.3. План рахунків бухгалтерського обліку
.................................................... .16
1.4. Облікові регістри і форми ведення
бухгалтерського обліку ......................19
1.5. Бухгалтерська звітність. Узгодження
бухгалтерського і податкового обліку
неприбуткових організацій ................21
ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ВЕДЕННЯ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
В НПО ............................................28
2.1 . Облік основних засобів і
нематеріальних активів... ................... 28
2. 1. 1. Поняття, класифікація й оцінка основних
фондів.....................................................................28
2. 1.2. Синтетичний і аналітичний облік основних
2.1-3. Облік руху основних засобів................................ЗО
2. 1.4. Облік зносу основних фондів ..............................31
2.1.5. Облік нематеріальних активів...........................34
2.2. Облік праці і заробітної плати..... .....36
2.2. 1. Облік особового складу і використання
робочого часу.........................................................36
2.2.2. Форми і види оплати праці .................................37
2.2.3. Облік нарахування і розрахунків по заробітній

2.6. Облік джерел коштів у неприбутковій
організації..............................................70
2.6.7. Види, порядок утворення і витрати джерел
коштів у НПО.........................................................70
2.6.2. Облік цільового фінансування і цільових
2.6.3. Облік гуманітарної допомоги.............................74
ГЛАВА 3. ОСОБЛИВОСТІ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В
ДЕЯКИХ ВИДАХ НЕПРИБУТКОВИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ ...............................78
3.1. Бухгалтерський облік і
оподаткування кредитних спілок......78
3.2. Бухгалтерський облік в об'єднаннях
співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ) і ЖБК........................81
ГЛАВА 4. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ОПОДАТКУВАННЯ ТА
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
НЕПРИБУТКОВИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ..............................^
4.1. Податок на прибуток..........................87
4.2. Прибутковий податок........................89
4.3. Податок з власників транспортних
засобів...................................................93
4.4. Плата за землю...................................94
4.5. Комунальний податок........................95
4.6. Податок на додану вартість .............95
4.7. Особливості оподаткування
лізингових операцій ............................96
ДОДАТКИ 98

2.3. Облік запасів і малоцінних та
швидкозношуваних предметів..... .....48
2.3.7. Класифікація й оцінка запасів. ....................... .....49
2.3.2. Синтетичний облік надходження і
використання запасів. Принципи списання
запасів........................................................... ...... ....49
2.3.3. Порядок безоплатної передачі ТМЦ
неприбутковим організаціям ................................51
2.3.4. Особливості обліку МШП....................................53
2.3.5. Інвентаризація матеріалів іМШП. Облік
результатів інвентаризації .................................56
2.3.6. Облік розрахунків із постачальниками та
підрядниками і з різними дебіторами та
2.4. Облік коштів і розрахункових
операцій. ............................ .................... 58
2.4. 1. Облік і порядок ведення касових операцій... ......58
2.4.2. Облік розрахунків з підзвітними особами..........60
2.4.3. Облік коштів на поточному рахунку.. ............ ....63
2.4.4. Облік валютних операцій. ........................ ..........64
2.5. Облік адміністративних витрат .......66

2. Звіт про фінансові результати......................... 100
3. Звіт про рух коштів............................................ 102
4. Звіт про використання коштів
неприбуткових організацій і установ................ 104
5. Звіт про суми отриманих пільг з оподаткування в
розрізі окремих видів податків і пільг з кожного виду
податку............ 107
6. Звіт про нарахування збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування й інших надходжень та
витрачання коштів пенсійного
фонду................................................. 108
7. Розрахункова відомість по коштах фонду
державного соціального страхування.............. 7 7 7
8. Розрахункова відомість про нарахування і
перерахування збору на обов'язкове соціальне
страхування на випадок безробіття.................113
9. Довідка про цільове використання коштів, матеріальних
цінностей, нематеріальних активів, одержаних у
вигляді безповоротної фінансової допомоги чи
добровільних пожертв 114

Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій: нові стандарти - нові можливості
ПЕРЕДНЄ СЛОВО
Увазі читачів пропонується справді унікальне для України видання - книга, присвячена питанням
бухгалтерського обліку у неприбуткових організаціях за новими національними стандартами. Напевне,
немає бухгалтера, який би не був обізнаний із тим фактом, що у 2000 р. усі юридичні особи України мають
перейти на нові стандарти бухгалтерського обліку. А звітність за результатами діяльності у 2000 р*. усіма
підприємствами, організаціями й установами України здійснюватиметься відповідно до нових стандартів,
що передбачає практичне застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку та нового Плану
рахунків.
Для точного відображення в обліку фінансової діяльності підприємства, її класифікації і складання
звітів щодо неї сотні тисяч бухгалтерів мають пройти навчання з Національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, складання нових українських фінансових звітів та нової системи обліку, що
базується на новому Плані рахунків. Робота над їх впровадженням здійснюється в Україні з наголосом
передусім на їх втілення у бізнесовому секторі. І це зрозуміло, адже він є визначальним для стабільності
економіки держави.
Тому велика кількість неприбуткових організацій України опинилася у скрутному становищі. Закон про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, як і нові стандарти бухобліку поширюються на всіх
без винятку юридичних осіб, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. Проте
специфіка діяльності неприбуткових організацій і завдання бухгалтерського обліку тут є певним чином
відмінні від підприємств прибуткового сектора, де бухгалтерський облік обслуговує інтереси власників
(акціонерів) підприємств, а сама діяльність спрямована на одержання максимального прибутку, і головним
завданням бухобліку при цьому є формування фінансових результатів. Для неприбуткових організацій
завдання бухобліку полягають передусім в облікові й контролі за цільовим використанням отриманих
коштів. То яким чином затверджені нові стандарти мають використовуватися при цьому? Роз'яснень щодо
застосування окремих вимог нових стандартів у неприбуткових організаціях досі ніхто не оприлюднив. Та й
фахівці, які працюють у третьому секторі, трактують їх по-різному, що призводить до певного панічного
занепокоєння серед бухгалтерів.
Відтак Центр інновацій та розвитку, відчуваючи нагальну потребу у практичних матеріалах із специфіки
ведення бухгалтерського обліку у неприбуткових організаціях, відводив чимало місця для висвітлення
питань бухгалтерського обліку на шпальтах спеціалізованого журналу для громадських і благодійних
організацій "Перехрестя".
У 2000 р. Центр інновацій та розвитку видав книгу "Оподаткування діяльності громадських і благо-
дійних організацій в Україні" Олександра Винникова та збірник "Бухгалтерський облік у неприбуткових
організаціях за новими національними стандартами: законодавча нормативна база". Схвальні відгуки
читачів та їхні побажання видрукувати окремо книгу з питань специфіки організації і ведення бухгал-
терського обліку у неприбуткових організаціях спонукало нас до тіснішої співпраці із Юлією Кірсано-вою -
професійним бухгалтером-аудитором, яка понад три роки працює бухгалтером у неприбуткових
організаціях, надає консультації і проводить тренінги, є автором понад 15 публікацій у фахових виданнях із
бухгалтерського обліку. Нарешті результат - ця книга.
Ми свідомі того, що, можливо, певні її положення здаватимуться суперечливими, а відповідне їх
тлумачення знайде відображення у наступних офіційних роз'ясненнях Управління методології бухгал-
терського обліку Міністерства фінансів України. Проте вважаємо за необхідне презентувати українському
неприбутковому сектору це видання як першу спробу систематизованого погляду на специфіку
бухгалтерського обліку. Ми продовжуватимемо працювати над цією темою. Сподіваємося невдовзі
підготувати перероблене й доповнене видання книги.
Повнота наступних публікацій залежатиме від Ваших, шановні читачі, зауважень і пропозицій, а також
змістовних запитань.
Просимо надсилати їх до Центру інновацій та розвитку за адресою:
вул.Еспланадна, 28, офіс 6, 01023, м.Київ, факс (044) 248 7239, 248
7249, е-таіі: пдс4ауу@кіс.огд.иа.
Олександр Сидоренко,
виконавчий директор Центру
інновацій та розвитку

Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій: нові стандарти - нові можливості
Основні принципи і підходи до
здійснення бухгалтерської діяльності з 2000 р.
З 1 січня 2000 р. набрав чинності Закон України від 16 липня 1999 р., № 996 - XIV «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» (далі - Закон). Основна мета реформування бухгалтерського обліку в Україні -узгодження
національної фінансової звітності з міжнародними стандартами. Звітність українських підприємств і організацій має
бути зрозумілою закордонному інвестору. Чинність Закону поширюється на всіх юридичних осіб, утворених відповідно
до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правової форми і форми власності. Тобто, чинністьвакону
поширюється і на НПО.
До набрання чинності даним Законом бухгалтерський облік і звітність неприбуткових організацій в Україні ґру-
нтувалися на:
• положенні про організацію бухгалтерського обліку в Україні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 3 квітня 1993 р. № 250 зі змінами і доповненнями (далі - Положення);
• вказівках щодо організації бухгалтерського обліку в Україні, затверджених наказом Міністерства фінансів
України від 7 травня 1993 р. № 25 зі змінами і доповненнями;
• порядку складання звіту про використання засобів неприбуткових організацій і установ, зареєстрованому у
Міністерстві юстиції України 28 грудня 1998 р. за № 52/2493;
• інших нормативних актах, положеннях, інструкціях.
У Законі досить чітко відображено ті зміни, що передусім стосуються становища головного бухгалтера і ступеня
його відповідальності. Істотне значення має те, що вперше законодавче захищено головного бухгалтера, оскільки п. 8.3
ст. 8 відповідальність за організацію бухгалтерського обліку і забезпечення фіксації фактів здійснення всіх
господарських операцій у первинних документах, збереження опрацьованих документів, регістрів і звітності протягом
встановлених термінів, але не менше 3 років, покладено на посадову особу, що здійснює керівництво підприємством
(організацією) відповідно до законодавства і статутних документів.
Головний бухгалтер повинен забезпечувати дотримання на підприємстві встановлених методологічних основ
бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлений термін фінансової звітності, здійснювати контроль за
відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, брати участь в оформленні матеріалів
щодо нестач і крадіжок, перевіряти стан бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях.
Закон встановлює та визначає:
мету ведення бухгалтерського обліку;
сутність бухгалтерського обліку;
управлінський облік;
терміни ведення обліку;
основні принципи бухгалтерського обліку;
валюту ведення бухгалтерського обліку;
порядок державного регулювання бухгалтерського обліку;
первинні документи і регістри бухгалтерського обліку;
порядок проведення активів і зобов'язань;
основні принципи фінансової звітності. Перехід на національні облікові стандарти, засновані на міжнародних
стандартах фінансової звітності, не є повним демонтажем системи бухгалтерського обліку і звітності і заміною її
існуючими «західними» системами. Законом передбачено певну технологію ведення бухгалтерського обліку, яка
практично не відрізняється від існуючих норм;
• підставою для здійснення обліку є первинні документи на паперових чи машинних носіях;
• систематизація даних первинних документів на рахунках і регістрах бухгалтерського обліку здійснюється
методом подвійного запису, причому операції в іноземній валюті відображаються як у валюті розрахунків, так
і у валюті платежів;
• дані аналітичного обліку мають бути тотожні даним синтетичного бухгалтерського обліку станом на перше
число місяця;
• регістри бухгалтерського обліку повинні відображати назву, період складання, підписи і дані про осіб, що
склали і підписали їх;
• господарські операції мають бути відображені в регістрах у тому звітному періоді, в якому їх було здійснено;
• при складанні і збереженні первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку на машинних носіях ін-
формації обов'язковим є виготовлення копій на паперових носіях інформації на вимогу інших учасників гос-
подарської операції, правоохоронних та інших органів;
• відповідальність за несвоєчасність складання і недостовірність даних у первинних документах і регістрах
бухгалтерського обліку несуть особи, що їх склали і підписали.
У той же час Законом передбачено певну самостійність підприємств у веденні бухгалтерського обліку. Зокрема,
Закон передбачає Самостійний вибір підприємством форми організації обліку (не плутати з формою обліку!) у вигляді:
• Утримання бухгалтерської одиниці на підприємстві (служби на чолі з головним бухгалтером);
• Використання для ведення обліку фахівця-підприємця, що здійснює діяльність без створення юридичної
особи;
• Ведення обліку централізованою бухгалтерією чи аудиторською фірмою;

Бухгалтерський обпік для неприбуткових організацій: нові стандарти - нові можливості
Самостійного ведення обліку і складання звітності безпосередньо керівником підприємства; Самостійний
вибір підприємством облікової політики, тобто сукупності методів, принципів і процедур, що
використовуються для складання фінансової звітності; Самостійний вибір підприємством форми
бухгалтерського обліку;
Самостійну розробку підприємством системи і форм управлінського обліку, звітності і контролю; Самостійне
затвердження правил документообігу, технології обробки інформації, додаткової системи рахунків і регістрів
аналітичного обліку.
Задоном визначається необхідність проведення інвентаризації активів і зобов'язань для забезпечення перевірки
достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності, причому саме під час інвентаризації доку-
ментальноЛідтверджуються наявність, стан і оцінка активів і зобов'язань підприємства.
Закон встановлює порядок складання і подання фінансової звітності:
• обов'язкове складання фінансової звітності за даними бухгалтерського обліку;
• підписання фінансової звітності керівником і головним бухгалтером підприємства;
• склад фінансової звітності (для НПО: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух коштів, звіт про
власний капітал, примітки).
Законом встановлено також загальні принципи бухгалтерського обліку і звітності:
• автономність-підприємство розглядається як юридична особа, окрема від його власників;
• обачність - використання методів оцінки, що не дозволяють занизити зобов'язання і витрати та завищити оцінку
доходів і активів;
• повне висвітлення - наявність усієї інформації про господарські операції та! події;
• послідовність - постійне використання обраної облікової політики, яка може обгрунтовано змінюватися тільки на
підставі національних облікових стандартів з обов'язковим розкриттям у звітності і поясненням у примітках;
• безперервність- оцінка активів і зобов'язань на основі принципу безперервності (діяльність підприємства буде
продовжуватися й далі);
• нарахування і відповідність доходів та витрат - при визначенні фінансових результатів доходи варто зіставляти з
витратами, здійсненими для їх одержання.
При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку і звітності на момент їх виникнення,
незалежно від дати надходження чи сплати коштів:
• превалювання сутності над формою - операції враховуються за їх сутністю незалежно від їх юридичної форми. Це
новий принцип, який докорінно змінює психологію бухгалтера, оскільки кожна операція в обліку повинна
відображатися не за формальними ознаками, а за економічним і сутнісним навантаженням;
• історична (фактична) собівартість - пріоритетна оцінка активів з урахуванням витрат на реалізацію проекту чи
придбання того чи іншого активу;
• єдиний грошовий вимірювач - бухгалтерський облік операцій і складання звітності здійснюються в грошовому
вимірі, тобто в національній валюті України;
• періодичність - розподіл діяльності підприємства на періоди з метою складання звітності. Таким чином, прийняття
Закону, що регулює бухгалтерський облік і звітність, є прогресивним явищем. Водночас бухгалтеру доведеться
багато думати і, очевидно, забути, що головне в роботі - папірець.
6

Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій: нові стандарти - нові можливості
Види і типи неприбуткових організацій, в
яких здійснюється бухгалтерський облік
Загальна класифікація неприбуткових організацій за
українським законодавством
Відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (далі - Закон) визначено широкий спектр
організацій, щй за своєю економічно-соціальною структурою мають право на отримання статусу неприбуткових, для
яких передбачається особливий порядок оподаткування прибутку.
До неприбуткових організацій належать органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та
створені ними установи та організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, благодійні фонди і
благодійні організації, створені в порядку, визначеному Законом, для проведення благодійної діяльності, в тому числі
громадські організації, створені з метою здійснення екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної,
освітньої і наукової діяльності, а також творчі спілки і політичні партії, пенсійні фонди, кредитні спілки, науково-дослідні
установи та вищі навчальні заклади ІІІ-ІУ рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ, яким
надається підтримка держави, релігійні організації, інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання
прибутку.
Це визначення неприбуткових організацій, подане в Законі, не повністю розкриває економічну сутність НПО. Для
цього необхідно передусім поділити НПО на види. Критерієм віднесення НПО до того чи іншого виду слугуватиме
сутність такої організації. Інакше кажучи, вид НПО зумовлюється тим чи іншим значимим суспільне корисним
напрямом її діяльності, тобто сутністю (необхідністю) існування і функціонування НПО.
В Україні функціонують різні види неприбуткових організацій, діяльність кожного з яких регулюється різними
Законами і нормативними актами
• благодійні фонди і благодійні організації' функціонують відповідно до Закону України № 531/97-ВР від 16
вересня 1997 р. "Про благодійність і благодійні організації" (далі - Закон про благодійність), що визначає загальні
принципи благодійності, забезпечує правове регулювання благодійної діяльності, а також сприяє її здійсненню
відповідно до чинного законодавства. В основу даного виду НПО покладено благодійну діяльність. Благодійна
організація набуває права юридичної' особи з моменту її державної реєстрації;
• пенсійні фонди функціонують відповідно до Закону України від 5 листопада 1991 р. № 1788 «Про пенсійне
забезпечення». Основу даного виду становить діяльність, спрямована на гарантію права людини на пенсійне
забезпечення;
• кредитні спілки функціонують відповідно до «Тимчасового положення про кредитні спілки», затвердженого
Указом Президента України від 20 вересня 1993 р. № 377. Основу даного виду становить взаємне кредиту-
вання членів на пільгових умовах;
• спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб, житлово-будівельні кооперативи функціонують від-
повідно до Закону України від 27 березня 1991 р. № 887 «Про підприємства»;
• громадські організації (у тому числі громадські кооперативи, садівничі товариства), творчі спілки, політичні
партії функціонують відповідно до Закону України від 16 червня 1992 р. № 2460 «Про об'єднання громадян».
Основу даного виду НПО становить суспільно корисна діяльність, спрямована на об'єднання і реалізацію
інтересів окремих категорій громадян;
• релігійні організації функціонують відповідно до Закону України від 23 квітня 1991 р. № 987 «Про свободу совісті
та релігійні організації» Основу даного виду НПО становить законне право громадян на вільне віросповідання.
Після державної реєстрації організація заноситься до Реєстру неприбуткових організацій з присвоєнням їй
відповідного номера. Ведення Реєстру здійснюється з метою звільнення від оподаткування певних видів їх доходів,
визначених пп. 7.11.10 п. 7.11 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
Однак з'ясування видів неприбуткових організацій недостатньо для визначення економічної діяльності вище-
згаданих організацій, оскільки всі види НПО регулюються різними законами. Необхідна глибша деталізація не-
прибуткових організацій і установ за типами (ознаками).
Центральний податковий орган веде Реєстр неприбуткових організацій та установ, які звільняються від сплати
податку на прибуток.
Реєстр неприбуткових організацій та установ здійснюється автоматизовано в складі загальнодержавної під-
системи "Податки юридичних осіб" Автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Державної податкової
адміністрації України.
Коли зареєстровані неприбуткові установи та організації виключаються з Реєстру неприбуткових організацій та
установ, то кошти вважаються доходом та оподатковуються на загальних підставах. Оподаткування таких організацій
буде здійснюватися з моменту виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Усі без винятку підприємства й організації можуть до складу валових витрат включати суми коштів або вартість
майна, добровільно перерахованих (переданих) до Державного бюджету України або бюджетів територіальних громад,
до неприбуткових організацій, у випадках, визначених п. 7.11 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств", але не більше, ніж чотири відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду.

Бухгалтерським облік для неприбуткових організацій: нові стандарти - нові можливості_________________
___________Структура ознаки неприбуткових організацій______________
Для включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових організацій та установ за їх ідентифікаційним
номером ставиться ознака неприбуткової організації (установи). Порядок її визначення затверджено наказом
Державної податкової адміністрації України від 3 липня 2000 р. за № 355. Присвоєння коду ознаки здійснюють місцеві
органи Державної податкової служби. *
Таким чином, Порядок визначення структури ознаки неприбуткових організацій (установ) встановлює такі ознаки:
1. Органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи
або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів (абзац "а" п. 7.11 ст. 7
зазначеного Закону "Про оподаткування прибутку підприємств").
1.1. (0001) - органи державної влади України_________________________________
При визначенні структури ознаки неприбуткових установ (організацій) для органів державної влади України
керуються Конституцією України, Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств". Указом Президента
України від 12 березня 1996 р. На 179/96 "Про загальне положення про міністерство, інший центральний орган
державної виконавчої влади", Указом Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1573 "Про зміни у структурі
центральних органів виконавчої влади", постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1992 р. № 182 "Про
державні комітети та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої влади" та іншими
нормативно-правовими актами.
Відповідно до пп. 7.11.8 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону України доходи неприбуткових організацій, визначених в
абзаці "а" пп. 7.11.1, у тому числі доходи закладів і установ освіти, науки, культури, охорони здоров'я, а також
архівних установ, які утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний
рахунок) на утримання таких неприбуткових організацій і використовуються виключно на фінансування видатків
такого кошторису (включаючи фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами), розрахованого та
затвердженого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
До законодавчих актів щодо платних послуг, які можуть надаватися зазначеними закладами, належать:
• постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 р. № 534 "Про затвердження переліку платних послуг, які
можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності",
• постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р.

Кирсанова Юлия - Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій: нові стандарти - нові можливості -> вторая страница книги


Нам хотелось бы, чтобы деловая книга Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій: нові стандарти - нові можливості автора Кирсанова Юлия понравилась бы вам!
Если так окажется, тогда вы можете порекомендовать эту книгу Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій: нові стандарти - нові можливості своим друзьям, установив у себя гиперссылку на эту страницу с произведением: Кирсанова Юлия - Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій: нові стандарти - нові можливості.
Ключевые слова страницы: Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій: нові стандарти - нові можливості; Кирсанова Юлия, скачать, бесплатно, читать, книга, онлайн, ДЕЛОВОЙ
научные статьи:   этнические потенициалы русских, американцев, украинцев и др. народов мира    циклы и пути национализма, патриотизма и сепаратизма    реальная дружба - это взаимопомощь    чему должна учить школа    принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам   

А - П

П - Я